Past Principals

Past Principals...

अ. क्र. प्राचार्यांचे नाव कालावधी शेरा
पासूनपर्यंत
०१ श्री. सिताराम नारायणराव करंडे ०१/०८/१९८२ १२/०५/१९८८ इनचार्ज प्राचार्य
०२ श्री. उत्तमराव खंडेराव ताल्डे १३/०५/१९८८ ११/०७/१९९० इनचार्ज प्राचार्य
०३ श्री. सुभाष शंकरराव मानवतकर १२/०७/१९९९० ३१/०८/२००७ पूर्णवेळ प्राचार्य
०४ श्री. अनिल जनार्दन हलगे ०९/०१/२००७ ३१/१२/२००८ इनचार्ज प्राचार्य
०५ श्री. विघ्नराजेंद्र प्रभाकर साने ०१/०१२००९ ०५/१०/२०१७ पूर्णवेळ प्राचार्य
०६ श्री. बालाजी दिगंबर रेवणवार ०६/१०/२०१७ १४/०५/२०१८ इनचार्ज प्राचार्य
०७ श्री. विघ्नराजेंद्र प्रभाकर साने १५/०५/२०१८ १३/०८/२०१८ पूर्णवेळ प्राचार्य
०८ श्री. बालाजी दिगंबर रेवणवार १४/०८/२०१८ २८/०७/२०१९ इनचार्ज प्राचार्य
०९ डॉ. राजेश राघोबा वाके २९/०७/२०१९ ७/१०/२०२१ पूर्णवेळ प्राचार्य
१० श्री. सुनील कृष्णासा दगडू ८/१०/२०२१ १९-०९-२०२२ इनचार्ज प्राचार्य
११ श्री. संजय गणपतराव भुक्तरे २०-०९-२०२२१ इनचार्ज प्राचार्य